Les 3 en 4 omgaan met beoordelingscriteria

 

Lesduur    2 X 50 minuten

Lesdoel    Leren reflecteren op eigen kennis en vaardigheden,

                  dit kritisch kunnen analyseren en beoordelen

                  Objectief, kritisch en analytisch observeren van een product/ of proces

                  van medeleerlingen en dit beoordelen

                  Het leren toepassen van beoordelingscriteria op de invulling en uitvoering

                  van een eigen spreekbeurt

Materiaal

Teksten

Markeerstiften

Grote vellen

Internet

Tijdschriften

Knip en plakspullen


Lesopbouw

Circuit: De klas is onderverdeeld in 4 groepen.

Per groep werken zij in circuitvorm alle groepstafels af,

waarbij iedere keer een andere spreekbeurtcategorie aan de orde komt.


Groepstafel 1: Inhoud

Bij deze tafel wordt de aandacht gericht op de inhoud van een spreekbeurt.

De leerlingen hebben geleerd dat de inhoud, logische opbouw, onderwerpkeuze en

het geven van heldere informatie belangrijke aspecten zijn bij een goede spreekbeurt.

Met dit onderwerp oefenen zij, zodat ze de criteria ten aanzien van inhoud

ook kunnen vertalen naar hun eigen spreekbeurt.

 

Er worden dan ook een aantal teksten aangeboden,

van ongeveer 2 pagina’s, verschillend van onderwerp.

De leerlingen kiezen een tekst die hen het meest aanspreekt, en

markeren in deze tekst met markeerstiften de meest relevante informatie.

 

Uit de voorbeeldtekst worden de gemarkeerde kernzinnen eruit

gehaald, en toegevoegd aan de onderdelen inleiding/ kern/ slot op een ander vel.

Daarbij zorgen ze ervoor dat er een logisch verhaal ontstaat, systematisch opgebouwd.

De beperkte tijd zorgt ervoor dat de leerlingen goed door moeten werken en

daarbij keuzes ten aanzien van relevantie moeten maken.


Groepstafel 2: Taalgebruik

De leerlingen richten zich op de tekst die is ontstaan bij tafel 1.

Deze tekst bestaat nu nog uit voorbeeldzinnen van de voorbeeldtekst.

De kinderen krijgen nu de tijd in hun eigen woorden, spreektaal,

een goed lopende tekst ervan te maken.

Een tekst die aanspreekt en begrijpelijk is, op basis van de kernpunten die

uit het voorbeeld zijn gehaald bij tafel 1.

Ook wat betreft taalgebruik worden de criteria die de kinderen in de voorgaande les zelf opgesteld hebben, naast de tekst gelegd, om hieraan zoveel mogelijk te voldoen.


Groepstafel 3: Materiaalgebruik

De leerlingen gaan nu bij de geschreven tekst materialen zoeken die de tekst ondersteunen.

Dit kan door plaatjes van internet te halen, zelf te tekenen, links op internet te zoeken,

uit tijdschriften te knippen etc.

Alles wat relevant is en de tekst ondersteunt en/of verduidelijkt, mag worden gebruikt,

zie ook weer de criteria.


Groepstafel 4: Presentaties

De leerlingen hebben een tekst gemaakt en hierbij materiaal verzameld.

Ze gaan nu op basis van de door hen zelf opstelde criteria,

gedurende de eerste 10 minuten een presentatie voorbereiden.

Deze kleine presentaties worden in tweetallen aan elkaar voordragen.

Daarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk van de opgestelde criteria toe te passen

in de daadwerkelijke uitvoering.

Bijvoorbeeld duidelijk praten, mensen aankijken, rustig en zonder hapering vertellen etc.